POŚ – obowiązki Gmin i Powiatów (Województw)

Organy wykonawcze Gmin i Powiatów (Województwa), w celu realizacji założeń ustawy Prawo ochrony środowiska oraz o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, więcej…

Oferta firmy Green Key – strategiczna ocena oddziaływania

Oferowane przez firmę Green Key prognozy oddziaływania na środowisko dotyczą takich dokumentacji, jak: programy ochrony środowiska, koncepcje gospodarowania odpadami, strategie więcej…

Obowiązki Gmin i Powiatów w OOŚ

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o więcej…