AZBEST – oferta firmy Green Key

Zespół projektowy firmy Green Key, przeprowadza inwentaryzacje wyrobów zawierających azbest na terenach Gmin i Powiatów oraz zajmuje się opracowywaniem Programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, a także uzupełnianiem Bazy Azbestowej.

Inwentaryzacja azbestu polega na ankietyzacji mieszkańców oraz przeprowadzeniu w odpowiednim czasie akcji informacyjnej dla mieszkańców oraz sołtysów. Zapewniamy ankietyzację mieszkańców zgodnie z obowiązującymi wzorami kart inwentaryzacyjnych. Ankietyzacji poddajemy również podmioty gospodarcze oraz inne osoby prawne.
W ofercie posiadamy również możliwość wprowadzania danych z inwentaryzacji do Bazy Azbestowej oraz oferujemy pomoc w zakresie postępowań administracyjnych i składania wniosków do Ministerstwa Rozwoju i WFOŚiGW.

Zapewniamy:

  1. wypełnienie wniosków do instytucji w zakresie pozyskiwania środków (np. WFOŚiGW, Ministerstwa Rozwoju),
  2. wykonanie inwentaryzacji w postaci spisu z natury, ze sporządzeniem ankiet inwentaryzacyjnych na obowiązujących drukach zawartych w rozporządzeniu oraz uwzględnieniem numerów działek i obrębów ewidencyjnych (ankiety zostają następnie przekazane Gminie),
  3. opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na podstawie sporządzonej inwentaryzacji wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny (opracowaniem prognozy) i przygotowywaniem dla Gminy niezbędnych materiałów do informowania mieszkańców,
  4. uzupełnienie Bazy Azbestowej,
  5. wykonanie obrysów budynków na warstwach SHP, wykonanie poglądowej mapy, stworzenie warstwy w systemie GIS, SIP,
  6. pełną współpracę z Gminą podczas wykonywania inwentaryzacji, opracowywania dokumentu, wprowadzania danych, wyjaśniania przepisów, udzielania informacji mieszkańcom (poprzez podanie bezpośredniego nr do firmy), kontaktów z Urzędem Marszałkowskim (jeżeli chodzi o osoby prawne), przygotowywaniem wzorów pism itp.