Oferta firmy Green Key – strategiczna ocena oddziaływania

Oferowane przez firmę Green Key prognozy oddziaływania na środowisko dotyczą takich dokumentacji, jak: programy ochrony środowiska, koncepcje gospodarowania odpadami, strategie rozwoju, programy rewitalizacji, programy rozwoju lokalnego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Prognozy są sporządzane w oparciu o dostępną literaturę z zakresu ocen oddziaływania na środowisko oraz we współpracy z jednostkami opiniującymi projekty dokumentacji, czyli Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz odpowiednimi służbami inspekcji sanitarnej.
Punktem wyjścia dla przeprowadzenia każdej prognozy oddziaływania na środowisko zapisów projektu danego dokumentu jest przeprowadzenie analizy i oceny istniejącego stanu środowiska i jego otoczenia. Na podstawie stanu wyjściowego jakości środowiska określa się presję na środowisko wynikającą z użytkowania terenu oraz planowanych inwestycji, a następnie potencjalne zmiany środowiska (pozytywne, negatywne) oraz możliwe zagrożenia, które mogą wyniknąć w związku z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć.

Nasz Zespół posiada doświadczenie konieczne do wykonywania postępowania ws. strategicznej oceny, zgodnie z art. 74a ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081).
Oferujemy pełną współpracę i obsługę administracyjną w zakresie prowadzenia strategicznej oceny, począwszy od wniosku o odstąpienie od konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania, a kończąc na konsultowaniu zakresu prognozy oraz jej wykonaniu i dostosowywaniu projektu danej dokumentacji do uwag jednostek opiniujących.

Zapewniamy też przeprowadzenie udziału społeczeństwa podczas prowadzonych konsultacji społecznych (warsztaty, włączenie interesariuszy w prace nad projektem, prezentacje, artykuły do prasy).