Aktualizacja Program Opieki nad Zabytkami

Zachęcamy Gminy i Powiaty do aktualizacji Programów Opieki nad Zabytkami.

Organ wykonawczy jednostek samorządowych, w celu realizacji Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami jest zobowiązany sporządzić program opieki nad zabytkami oraz na bieżąco go aktualizować.

Aktualizacja gminnego Programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami pozwoli przeanalizować i zaktualizować ewidencję zabytków, co z kolei umożliwi podjąć decyzję o przeprowadzeniu lub zaniechaniu dotychczasowych działań w celu ochrony zabytków.

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 87, Dz. U. 2014, poz. 1446) Gminy zobowiązane są aktualizować program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami co 4 lata, jako dokument wykonawczy krajowego dokumentu na poziomie lokalnym oraz wykonywać sprawozdania z realizacji Programów co 2 lata (art. 87 ustawy).

Wykonywane regularnie dwuletnie sprawozdania z realizacji Programu pozwalają przeanalizować jakie zaszły zmiany, jaki jest stan zabytków oraz jakie jednostka i inne podmioty podejmują działania w zakresie ochrony zabytków.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami stanowi zadanie własne Gminy, wynikające wprost z ustawy o samorządzie gminnym (art. 7 ustawy, Dz. U. 2017, poz. 1875).

Zachęcamy naszych klientów do kontaktu w celu przedstawienia szczegółowej oferty.