Aktualizacje Strategii rozwoju

Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2018 poz. 1307) oraz ustawą o samorządzie gminnym i powiatowym, na poziomie lokalnym, Gminy i Powiaty w swoich kompetencjach posiadają prowadzenie polityki rozwoju oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności społecznej. Politykę rozwoju, czyli działania podejmowane i realizowane w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju jednostki, prowadzi się w oparciu o strategię rozwoju.

Aktualizacja obowiązującej Strategii Rozwoju pozwala przeanalizować zmiany jakie zaszły na terenie Gminy, czy Powiatu, co z kolei umożliwia organom podjąć decyzję o zaktualizowaniu celów rozwojowych, kontynuacji lub wytyczeniu nowych, w celu zintegrowania spójności społeczno – gospodarczej, regionalnej i przestrzennej oraz środowiska przyrodniczego, mając na celu osiągnięcie równowagi i podążanie w kierunku zrównoważonego rozwoju.

W związku z koniecznością dostosowania obowiązującej Strategii Rozwoju do nowych uwarunkowań społeczno – gospodarczych, do wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych oraz oczekiwań społeczeństwa, warto jest zaktualizować niniejszy dokument. Prace nad Strategią Rozwoju powinno się realizować tak, aby skorelować je z pracami nad innymi, opracowywanymi dokumentami strategicznymi, na poziomie lokalnym, regionalnym, wojewódzkim i krajowym.

Strategia rozwoju przedstawia i opracowuje kluczowe dla rozwoju jednostki wyzwania oraz zarysowuje cele rozwojowe w odniesieniu do różnego rodzaju obszarów, uwzględniając funkcje przez nie pełnione, występujące potencjały oraz bariery.

Prace nad Strategią rozwoju prowadzimy w oparciu o szerokie spektrum działań promocyjnych i partycypacyjnych: ogłoszenia w prasie, ankiety internetowe, zbieranie wniosków mieszkańców i interesariuszy, włączenie w prace nad projektem grup roboczych, warsztaty, konsultacje, prezentacje.

Zachęcamy do współpracy!