Baza Azbestowa

Przypominamy, że Gminy zobowiązane do uzupełnienia BAZY AZBESTOWEJ.

W przypadku pytań służymy pomocą przy uzupełnianiu Bazy.

Aktualizacja BAZY AZBESTOWEJ, ma również na celu wywiązywanie się Gmin z obowiązków sporządzania sprawozdania do Marszałka Województwa.

Organy wykonawcze gmin wywiązując się z obowiązku określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska są zobowiązane do przedłożenia Marszałkowi Województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska tzn. wyrobów zawierających azbest występujących na terenie jednostki.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2012 roku informacje o wyrobach zawierających azbest można przedkładać w formie elektronicznej, czyli np. na płycie CD.

Ponadto, zgodnie z § 4 ust. 2, wprowadzanie danych dotyczących wyrobów zawierających azbest do Bazy Azbestowej znajdującej się pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl, która służy do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej, jest również wywiązaniem się z obowiązku przekazywania danych do Marszałka. Bieżące wpisywanie przez gminę danych dotyczących gospodarowania wyrobami azbestowymi do Bazy Azbestowej jest realizacją zapisanego w ww. rozporządzeniu obowiązku. Marszałek Województwa ma dostęp w Bazie Azbestowej do danych gmin z terenu swojego województwa, otrzymuje zatem wymaganą informację.