Oferta firmy Green Key

Oferta firmy Green Key w zakresie współpracy w jednostkami samorządu gminnego w ramach wdrażania nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi jest bardzo szeroka, a jej zakres dostosowujemy do indywidualnych możliwości i oczekiwań danej Gminy.
Wśród elementów jakie proponujemy są następujące zagadnienia, wynikające wprost z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
1. Wykonanie koncepcji gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę.
2. Opracowanie, aktualizacja regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy.
3. Przeprowadzenie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
4. Wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Przeanalizowanie i określenie stawek, terminu oraz trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
6. Sporządzenie, aktualizacja wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
7. Wykonanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi do WIOŚ i Urzędu Marszałkowskiego.
8. Weryfikacja danych zawartych w kwartalnych sprawozdaniach podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
9. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.
10. Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

Najważniejszym celem firmy, przy podejmowaniu współpracy z Gminą, jest weryfikacja możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zorganizowanie i docelowo wdrożenie systemu odpowiednich opłat, przekazanie informacji społeczeństwu Gminy o nowych zasadach opłat i funkcjonowania gospodarki odpadami poprzedzone jest więc szczegółową analizą stanu istniejącego oraz opracowaniem planu gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem okresu wdrożenia systemu gospodarki odpadami oraz jego zmodyfikowania w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów zebranych z terenu Gminy.