Rewitalizacja – informacje wstępne

W marcu 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (w dniu 26 marca 2015 r.).

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Samorządy otrzymały zatem formalną podstawę prawną do podjęcia kompleksowych działań służących rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Wprowadzenie brakujących ram prawnych dla prowadzenia procesów rewitalizacji oraz regulacji ułatwiających samorządom ich podejmowanie i prowadzenie zakłada przygotowywany projekt ustawy o rewitalizacji (mówi on o posiadaniu przez Gminę gminnego programu rewitalizacji oraz o rewitalizacji, jako zadaniu własnym samorządu).

Przygotowanie podstaw prawnych w niniejszym zakresie jest konieczne w celu ułatwienia samorządom i innym jednostkom realizację zadań w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych, w nawiązaniu do możliwości pozyskiwania środków finansowych na ten cel z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poprzez Regionalne Programy Operacyjne każdego województwa.

Jednym z celi tematycznych PO IiŚ jest Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, a w nim dwa priorytety inwestycyjne:

1. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

2. Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu.

Zaznaczyć należy, że realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia wynikające z lokalnych programów rewitalizacji, tak więc zachęcamy Państwa do kontaktu, w celu przedstawienia wstępnej oferty w tym zakresie.

Interwencja w zakresie kompleksowej rewitalizacji dotyczyć będzie nadawania i przywracania funkcji społecznych zdegradowanym obszarom w miastach, wyznaczonym w oparciu o kryteria przestrzenne, ekonomiczne i społeczne.

Realizowane w ujęciu kompleksowym przedsięwzięcia, wynikające z lokalnych programów rewitalizacji, będą obejmowały w szczególności wspieranie integracji społeczno-zawodowej mieszkańców zdegradowanych obszarów miejskich, rewaloryzację, modernizację i adaptację istniejącej zabudowy, zagospodarowanie przestrzeni publicznych oraz dostosowanie budynków do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych.

W ramach kompleksowych przedsięwzięć możliwa będzie modernizacja infrastruktury technicznej (wyłącznie, gdy przyczyni się to do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich jako elementu lokalnego programu rewitalizacji).

Wszystkie realizowane projekty oprócz działań infrastrukturalnych powinny obejmować również bezpośrednio z nimi powiązane działania społeczne skierowane do mieszkańców zdegradowanych obszarów.

Realizowane w ramach finansowania krzyżowego działania społeczne powinny dotyczyć, w szczególności kształtowania postaw społecznych i włączenia lokalnej społeczności w działania rewitalizacyjne.