Oferta firmy Green Key – Aglomeracje

Opracowanie aktualizacji propozycji planów aglomeracji wykonywane jest w oparciu o rzeczywistą sytuację w zakresie gospodarki ściekowej na terenach objętych aglomeracją oraz o aktualne zamierzenia inwestycyjne gmin należących do aglomeracji.

W związku ze zmianami w granicach aglomeracji, możliwe jest uaktualnienie zapisów dotyczących Aglomeracji w kolejnych aktualizacjach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Oferowane przez firmę Green Key dokumentacje aglomeracji kanalizacyjnych obejmują część opisową zawierającą informacje o:

– ilości RLM,

– lokalizacji oczyszczalni ścieków, jej rodzaju i przepustowości,

– ilości i składzie ścieków obecnie średniodobowo wytwarzanych i odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków, w tym ilości ścieków dowożonych oraz ścieków przemysłowych,

– planowanych modernizacji oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej,

– liczbie mieszkańców i liczbie turystów obsługiwanych przez istniejącą sieć kanalizacyjną oraz planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej,

– wartość wskaźnika długości sieci na terenie aglomeracji, który określa słuszność i zasadność przeprowadzenia inwestycji.

Dokumentacja zawiera także część graficzną, zawierającą wszystkie istotne zamierzenia i ustalenia oraz wykonywaną w odpowiedniej skali. Propozycje planu aglomeracji sporządzane są z wykorzystaniem urzędowych map topograficznych pozyskanych z Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.