Obowiązki Gmin

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt jednostki samorządu gminnego są zobowiązane do corocznego uchwalania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Gminy są zatem zobowiązane do zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi na swoim terytorium poprzez wyłapywanie bezdomnych zwierząt, opiekę nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach samochodowych, ograniczanie liczebności zwierząt bezdomnych oraz dokarmianie i poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt umieszczanych w schronisku.
Ponadto Gmina powinna zapewnić bezpieczeństwo swoim mieszkańcom w odniesieniu do utrzymywanych zwierząt domowych.