Obowiązki Gmin i Powiatów – Raport z POŚ

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (art. 18, Dz. U. 2018 poz. 799), jednostki samorządowe, w tym Gminy, Powiaty, Województwa zobowiązane są do wykonywania, co 2 lata, Raportów z realizacji Programu ochrony Środowiska.

Raport z realizacji programu ochrony środowiska organ wykonawczy jednostki samorządowej jest zobowiązany przedstawić odpowiednio Radzie Gminy, Radzie Powiatu, Sejmikowi Województwa.
Wykonywane regularnie dwuletnie raporty z realizacji POŚ pozwalają przeanalizować jakie zmiany zaszły na danym terenie oraz na jaki cel jednostki samorządowe poświęcały najwięcej środków finansowych oraz czy w efekcie przyniosło to pozytywne skutki dla środowiska. Są doskonałą podstawą do zaplanowania dalszych działań w zakresie ochrony środowiska na przyszłość.

Kształt opracowania jest oczywiście uzależniony od wytycznych Zamawiającego. Zachęcamy oczywiście do omówienia szczegółów, Raport jest dokumentem dla jednostki, jednostka samorządowa rozlicza się z zapisów, które są w nim zawarte przed Radnymi, Zarządem i oczywiście mieszkańcami, gdyż Raport powinien być zamieszczony na BIP.