do 30 kwietnia! – coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454), jednostki samorządowe są zobowiązane do wykonywania corocznej Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz Sprawozdania do Marszałka i WIOŚ.

Tym samym oferujemy samorządom sporządzenie niniejszych dokumentacji już teraz, do końca marca Gminy muszą złożyć Sprawozdanie do WIOŚ i Marszałka.

Ze względu na to, że zmiana ustawy o odpadach wykreśliła konieczność sporządzania, aktualizowania PGO oraz, co ważniejsze, wykreśliła sporządzanie dwuletnich sprawozdań z realizacji PGO, niniejsza analiza może stanowić połączenie tych dwóch dokumentów i wypełnić lukę, która powstała po nowelizacji ustawy o odpadach.

Do corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi konieczne jest omówienia aktualnej sytuacji, wyciągnięcie z analizy wniosków, weryfikacja założeń, planów oraz zaplanowanie działań na kolejny rok.

Wykonanie corocznej analizy proponujemy rozpocząć w marcu, w momencie spływania do Gminy ostatnich kwartalnych sprawozdań od przedsiębiorców zajmujących się wywozem odpadów za dany rok sprawozdawczy, wówczas możliwa jest analiza tego, co działo się w ciągu roku.

UWAGA

Analiza systemu gospodarki odpadami musi zostać sporządzona w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy i będzie podlegać publicznemu udostępnieniu na stronie podmiotowej BIP.