Oferta firmy Green Key

Gminy i Powiaty posiadają szeroką gamę narzędzi służących do realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej, tak popularnej w dobie szerzenia wśród mieszkańców właściwych postaw ekologicznych.
Spełniając oczekiwania swoich klientów firma Green Key proponuje kompleksową współpracę z władzami jednostek samorządowych w ramach prowadzenia akcji ekologicznych dla różnych grup mieszkańców. Tematyką prowadzonych działań może być gospodarka odpadami, ochrona przyrody, oszczędne korzystanie z zasobów przyrodniczych.
Firma kładzie nacisk na współpracę przy prowadzeniu edukacji ekologicznej z placówkami oświatowymi oraz różnymi podmiotami działającymi na terenie danej jednostki lub regionu (zakłady komunalne, firmy odbierające odpady, zakłady wodociągów i kanalizacji, itp.).
Proponowane działania mogą mieć różną formę, w zależności od grupy odbiorców i możliwości jednostki, mogą to być lekcje ekologiczne, festyny, konkursy czy też zwykłe akcje informacyjno ? edukacyjne i przygotowywanie ulotek.
Właściwe jest podejmowanie takich akcji ekologicznych co roku, ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców tą formą edukacji oraz w celu angażowania coraz większej ilości mieszkańców.
Aby propagować postawy ekologiczne należy informować społeczeństwo np. za pomocą udostępniania informacji w Internecie. W dobie informatyzacji społeczeństwa, ekologiczny serwis internetowy jest bardzo atrakcyjny.