Obowiązki mieszkańców

Obowiązki właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowane są wyroby zawierające azbest są następujące:
– na min. 30 dni przed rozpoczęciem prac związanych z wymianą pokrycia dachowego właściciel obiektu powinien zgłosić pracę do właściwego wydziału architektoniczno-budowlanego w Starostwie Powiatowym,

– właściciel obiektu musi zlecić prace podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie, wydane przez Marszałka Województwa lub w przypadku osób fizycznych, zgodnie z POKzA, po przejściu odpowiedniego szkolenia, samodzielnie przeprowadza demontaż wyrobów zawierających azbest,

– w terminie co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem robót nastąpić powinno zgłoszenie ich przez wykonawcę właściwemu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, Okręgowemu Inspektorowi Pracy oraz Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej (Wykonawca),

– właściciel nieruchomości przedłożyć powinien Wójtowi, Burmistrzowi lub Prezydentowi informację o usuniętych wyrobach zawierających azbest,

– wykonawca robót jest zobowiązany wydać zleceniodawcy pisemne zaświadczenie o prawidłowości prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego; zleceniodawca (właściciel obiektu) zobowiązany jest przechowywać to oświadczenie przez okres co najmniej 5 lat. W przypadku wykonywania prac na zlecenie Gminy, kopia zaświadczenia przekazywana jest właścicielowi nieruchomości.