Aktualizacja Aglomeracji kanalizacyjnej – aktualizacja KPOŚK 2014

W związku ze zmianami gospodarczymi, przeprowadzonymi inwestycjami i zamierzeniami inwestycyjnymi gmin, a także zawieranymi porozumieniami międzygminnymi, konieczne jest, aby władze jednostek samorządowych weryfikowały i aktualizowały granice aglomeracji kanalizacyjnych.

Wobec przepisów wspólnotowych Gmina winna spełniać standardy w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych pod kątem wywiązania się z założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

W najbliższym czasie należy wyznaczyć wymagania w zakresie systemów zbiorczej kanalizacji oraz oczyszczania ścieków w celu osiągnięcia efektu ekologicznego w odpowiednio zweryfikowanych Aglomeracjach kanalizacyjnych.

Zmiany w wyznaczonej Aglomeracji wynikają z corocznych sprawozdań dotyczących realizacji zamierzeń w ramach KPOŚK oraz pośrednio są wynikiem istotnych zmian gospodarczych i zamierzeń inwestycyjnych gminy. Wprowadziło to jednak wiele nieścisłości w zapisach dotyczących Aglomeracji w różnych dokumentach (np. rozporządzeniu wyznaczającym aglomerację oraz KPOŚK itd.).

Dlatego też niezbędnym staje się zweryfikowanie zapisów dotyczących Aglomeracji poprzez opracowanie jej aktualizacji, co pozwoli na zweryfikowanie obliczeń oraz wskaźników zgodnie wymaganiami Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. 2018 poz. 1586).