Oferta firmy Green Key – Koncepcje gospodarki ściekowej

Firma Green Key oferuje sporządzenie Koncepcji Gospodarki Ściekowej czyli dokumentu określającego podstawowe kierunki rozwoju gminy w zakresie gospodarki ściekowej, co pozwala zaplanować działania inwestycyjne w zakresie rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej. Zawarte w proponowanej koncepcji informacje umożliwiają:
– sporządzanie decyzji wydania warunków zabudowy,
– planowanie budżetów rocznych,
– występowanie z wnioskami o kredyty i dofinansowanie inwestycji,
– możliwość podjęcia działań prawnych dotyczących procesu wywłaszczenia (wykupu) terenów potrzebnych do realizacji inwestycji (np. działek pod posadowienie przepompowni),
– sporządzanie lub aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie gospodarki wodami, ściekami komunalnymi i przemysłowymi.

Proponowany dokument zawiera szczegółową analizę aktualnego systemu gospodarowania ściekami na danym terenie oraz plan rozwoju w tym zakresie, również w odniesieniu do aglomeracji kanalizacyjnych. Proponujemy również rozwiązania techniczne poszczególnych rodzajów sieci kanalizacyjnych z wyznaczeniem lokalizacji elementów uzbrojenia sieci oraz rozwiązania z zakresu prowadzenia indywidualnej gospodarki ściekowej polegającej na wyznaczeniu terenów i zabudowań pod obsługę przez oczyszczalnie przydomowe bądź szamba.