Plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)

Lata 2015-2016 to okres intensywnych prac nad planami gospodarki niskoemisyjnej. Ze względu na znaczne przesunięcia terminowe i zwiększenie środków na ten cel przez NFOŚiGW na listy z zakwalifikowanymi jednostkami samorządowymi dołączyło wiele Gmin, a ogłaszane konkursy przez WFOŚiGW w całej Polsce tylko zachęcają do opracowywania tej dokumentacji.

Współpracujemy już z 37 jednostkami samorządowymi z całej Polski.

Wyróżnia nas jak dotąd każdorazowa pozytywna opinia na etapie weryfikacyjnym naszych projektów przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

Brak planu może wykluczyć lub ograniczyć możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków krajowych i UE w latach 2014-2020 na działania inwestycyjne dotyczące infrastruktury ciepłowniczej, energetycznej, oświetleniowej, drogowej, termomodernizacyjnej itp., tym bardziej, że tego rodzaju inwestycje znajdują się w programach priorytetowych projektu PO IiŚ.

Oferta firmy Green Key w zakresie PGN obejmuje:

1. Stworzenie bazy danych do PGN – stworzenie bazy danych i ich analiza – identyfikacja obszarów problemowych.

2. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej – opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej na podstawie bazy danych i stanu aktualnego, określenie strategii działania oraz podmiotów odpowiedzialnych za jej realizację i źródła finansowania.

3. Strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej – przeprowadzenie strategicznej oceny.

4. Szkolenia dla pracowników Urzędu w zakresie obsługi bazy danych i obliczania wskaźników emisji.

5. Spotkania konsultacyjne dla mieszkańców, radnych, decydentów gminnych, w tym udziały na komisji ds. ochrony środowiska, sesji Rady.

6. Promocję działań związanych z ograniczaniem niskiej emisji, ulotki, materiały promocyjne, informacyjne, ekologiczne gadżety, tablice.

 

Przypominamy również o konieczności śledzenia naboru wniosków przez WFOŚiGW w ramach programu KAWKA. W zakresie tego dofinansowania również bierzemy udział w tworzeniu bazy danych.