Aglomeracje kanalizacyjne – zmiany przepisów

Od stycznia 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy znowelizowanej ustawy Prawo wodne, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  (Dz. U. 2018 poz. 2268). Na mocy ustawy zmieniły się przepisy dotyczące procedury wyznaczania oraz zmiany obszaru i granic aglomeracji kanalizacyjnej.
Aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy.
Wyznaczenie aglomeracji następuje po uzgodnieniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z Wodami Polskimi, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (RDOŚ).

Gminy przedkładają Wodom Polskim, corocznie nie później niż do dnia 31 stycznia, sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły, a Wody Polskie przedkładają je dalej ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej corocznie, w terminie do dnia 30 kwietnia, sprawozdanie z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta co 2 lata dokonuje przeglądu obszarów i granic aglomeracji z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji i w razie potrzeby informuje radę gminy o konieczności zmiany obszarów i granic aglomeracji.
Nasz ostatni duży projekt opracowany na podstawie nowych przepisów zakończył się powodzeniem – dokonaliśmy weryfikacji obszaru i granic aglomeracji OPOLE. Sporządzona dokumentacja uzyskała pozytywną opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Wejście w życie uchwały umożliwi samorządom Gmin ubieganie się o środki z funduszy celowych na realizację przedsięwzięć związanych z wyposażeniem aglomeracji w infrastrukturę kanalizacyjną.