Sprawozdania do końca marca 2014 r.

Marzec to kolejny miesiąc składania przez przedsiębiorców sprawozdań z prowadzonej działalności. Pamiętajmy, e obowiązki sprawozdawczości dotycząc nie tylko dużych zakładów produkcyjnych, przemysłowych, czy transportowych, ale także mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W zależności od skali działalności, zużywanych surowców (paliw, wody, energii) sprawozdawczość można wykonywać w różnej skali, nie zawsze również trzeba ponosić opłaty za korzystanie ze środowiska.

Do końca marca konieczne jest wykonywanie następujących sprawozdań:

do 10 marca:

 1. Zaświadczenie o ZSEE za okres od 1 lipca do 31 grudnia roku poprzedniego.

do 15 marca:

 1. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, za rok poprzedni.
 2. Roczne sprawozdanie zawierające informacje o:  liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do jego stacji demontażu, masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przekazanych do odzysku i recyklingu, a także masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji, masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przekazanych do odzysku i recyklingu, a także masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji, przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu, z podaniem nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska i adresu przedsiębiorcy, przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania, z podaniem nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, osiągniętym w danej stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu, z podziałem na pojazdy wyprodukowane przed dniem 1 stycznia 1980 r. i w okresie późniejszym.
 3. Roczne sprawozdanie za poprzedni rok o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (uiszczenie opłaty do 31 marca).
 4. Sprawozdanie za okres od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu.
 5. Sprawozdanie za okres od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu.
 6. Sprawozdanie, za rok poprzedni, o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 7. Wykaz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z których prowadzącymi wprowadzający sprzęt zawarł umowę na przetwarzanie zużytego sprzętu.
 8. Sprawozdanie zawierające odrębnie informację dla poszczególnych grup sprzętu, o wysokości należnej opłaty produktowej.
 9. Sprawozdanie za okres od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu.
 10. Sprawozdanie za okres 1 lipca – 31 grudnia poprzedniego roku zawierające informacje o: masie przyjętego przez prowadzącego zakład przetwarzania sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, wraz z podaniem numeru i nazwy grupy oraz numeru i nazwy rodzaju tego sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy, rodzajach i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, prowadzącemu działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku i prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów.
 11. Sprawozdanie za okres od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących z ZSEE.
 12. Roczne sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych w poprzednim roku do obrotu baterii i akumulatorów.
 13. Roczne sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne.
 14. Roczne sprawozdanie z osiągniętych poziomów zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne.
 15. Roczne sprawozdanie za ubiegły rok o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej.
 16. Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej wraz z uiszczeniem tej opłaty.
 17. Roczne sprawozdania zawierające informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi zbierający ma zawartą umowę.
 18. Roczne sprawozdanie zawierające informacje o: rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów, osiągniętych poziomach recyklingu.

do 31 marca:

 1. Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska w poprzedzającym roku, wraz z uiszczeniem należnej opłaty.
 2. Uiszczenie opłaty produktowej.
 3. Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej wraz z uiszczeniem tej opłaty.
 4. Sprawozdanie za rok poprzedni, zawierający informacje o: masie opakowań wprowadzonych na rynek krajowy, z podziałem na poszczególne ich rodzaje, masie lub ilości poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje i według sposobu ich odzysku i recyklingu, oraz odpadów poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje, osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje.
 5. Roczne sprawozdanie o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiałów, z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku.
 6. Sprawozdanie zawierające dane o przekroczeniu obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów.
 7. Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane, wraz z uiszczeniem tej opłaty.
 8. Wyniki monitorowania składowiska odpadów za poprzedni rok.
 9. Roczny raport o wielkości emisji gazów cieplarnianych za ubiegły rok zweryfikowany przez uprawnioną jednostkę.