Obowiązki przedsiębiorców

Obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia narzuca ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Raport jest opracowywany w trakcie postępowania w ramach wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
Zgodnie z ustawą raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać:
1. Opis planowanego przedsięwzięcia (charakterystykę, warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania, procesy produkcyjne, rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia).
2. Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną oraz opis zabytków chronionych.
3. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia.
4. Opis analizowanych wariantów.
5. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
6. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na: ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych, klimat i krajobraz, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków oraz wzajemne oddziaływanie między tymi elementami.
7. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko.
8. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru.
9. Porównanie proponowanej technologii z najlepszą dostępną technologią.
10. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania.
11. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej i kartograficznej.
12. Analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.
13. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru.
14. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport.
15. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie w odniesieniu do każdego elementu raportu.