Oferta firmy Green Key

Każdy przedsiębiorca, który w jakikolwiek sposób korzysta ze środowiska, jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji korzystania ze środowiska oraz uiszczaniem opłat środowiskowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi najczęściej opłaty za korzystanie ze środowiska uiszcza się za:
– wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
– wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
– pobór wód,
– składowanie odpadów,
– poszukiwanie lub rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin,
– składowanie odpadów oraz bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Ponadto działalność gospodarcza warunkuje wprowadzanie innych opłat:
– opłaty podwyższone za korzystanie ze środowiska,
– administracyjne kary pieniężne,
– opłaty za pozwolenie,
– opłata rejestrowa oraz opłata roczna za wprowadzanie baterii lub akumulatorów,
– opłata produktowa, depozytowa, zastępcza.

Firma Green Key oferuje podmiotom gospodarczym pomoc administracyjną w naliczaniu opłat środowiskowych, a także stałą kontrolę nad terminowym ich uiszczaniem w celu uniknięcia opłacania kar za nieterminowe wpłaty oraz wpłacaniem ich na rachunki właściwych instytucji.