Oferta firmy Green Key

Podmioty gospodarcze w związku z prowadzoną działalnością zobowiązane są do wykonywania różnorodnych sprawozdań oraz przedkładania właściwym organom informacji na temat prowadzonej działalności.

Firma Green Key oferuje obsługę administracyjną przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia i monitorowania terminów wykonywania właściwych sprawozdań i przedkładania informacji.

Polskie prawo wymaga od podmiotów gospodarczych:
– prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości w zakresie odpadów (w tym ewidencjonowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów),
– sporządzania kart ewidencji i przekazania odpadu,
– prowadzenia ewidencji emisji gazów lub pyłów do powietrza (na podstawie wyników pomiarów),
– ewidencjonowania korzystania z wód.

Prowadzenie ewidencji oraz przekazywanie informacji i sprawozdań musi być prowadzone zgodnie z obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami w ściśle określonych terminach, za których przekroczenia może grozić kara.