31 marzec – termin wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska

Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska dotyczą:

  • przedsiębiorców (wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą)
  • inne osoby fizyczne w zakresie w jakim obowiązuje je uzyskiwanie pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód lub pozwolenia zintegrowanego (np. osoby hodujące drób).
  • podmioty posiadające osobowość prawną, nie będące przedsiębiorcami, korzystające ze środowiska (np. szkoły, szpitale, urzędy, stowarzyszenia itp.)

Obowiązkiem ww. jednostek jest:

  • samodzielne naliczanie wysokości opłaty według stawek za dany rok określonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub odpowiednio obwieszczeniem Ministra Środowiska.
  • przekazanie opłaty na rachunek właściwego Urzędu Marszałkowskiego.
  • przedstawienie Marszałkowi Województwa zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat według wzoru z rozporządzenia Ministra Środowiska.

Termin wnoszenia opłaty oraz przedstawiania zestawienia za rok ubiegły upływa 31 marca danego roku.

Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska (powietrze, pobór wód, wprowadzanie ścieków, składowanie odpadów), których roczna wysokość wnoszona na rachunek danego Urzędu Marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. Należy pamiętać, że wystąpienie takich sytuacji nie zwalnia z obowiązku przedstawienia sprawozdania dotyczącego korzystania ze środowiska w danym komponencie.

Obowiązek uiszczenia opłaty przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin jej wniesienia.