Rewitalizacja (GPR / LPR) – oferta Green Key

Wytyczne w zakresie rewitalizacji programów rewitalizacji, które opracowało Ministerstwo Rozwoju mówią o tym, że podstawowym narzędziem prowadzenia rewitalizacji na obszarach zdegradowanych jest program rewitalizacji, stanowiący dokument uchwalany przez radę gminy, opracowywany i realizowany w partycypacyjnej procedurze, z udziałem interesariuszy (konsultacje społeczne oraz uzgadnianie z wieloma podmiotami i opiniowanie przez różne instytucje na szczeblu powiatowym i wojewódzkim).

Oferta firmy Green Key obejmuje dwa tryby sporządzania programów rewitalizacji:

 

TRYB OPRACOWANIA JAKO GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Zgodnie z wytycznymi (uchwalenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji raz Gminnego Programu Rewitalizacji – GPR) na podstawie art. 17 ustawy o rewitalizacji, procedury opiniowania przez poszczególne jednostki opiniodawcze wymienione w art. 17 ust. 2 pkt 4).

Etap I – wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji ? w oparciu o wskaźniki typowe dla obszarów miejsko-wiejskich lub wiejskich, ze względu na specyfikę jednostki.
Etap II – opracowanie Programu Rewitalizacji
– uwzględniamy przeprowadzenie konsultacji społecznych dla etapu I i II w różnych formach oraz opiniowanie dokumentu przez zobligowane jednostki wskazane w ustawie (ilość oferowanych form konsultacji społecznych: spotkania, debaty, spacery studyjne, warsztaty, ankiety, wywiady),
– do przeprowadzenia konsultacji proponujemy zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej oraz spotkania i warsztaty, wizję lokalną,
– uchwalenie GPR przez radę gminy – zaopiniowanie GPR przez Marszałka.

 

TRYB OPRACOWANIA JAKO LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

W myśl obowiązującej ustawy o samorządzie gminnym art. 18 ust. 2 pkt 6 program rewitalizacji można opracować jako program gospodarczy (lokalny program rewitalizacji), zgodnie z wytycznymi (brak procedury uchwalenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, uchwala się jedynie Lokalny Program Rewitalizacji – LPR jako sam dokument na podstawie art. 52 ustawy o rewitalizacji, pomija się również procedurę opiniowania przez poszczególne jednostki opiniodawcze wymienione w art. 17 ust. 2 pkt 4) ustawy o rewitalizacji).

Etap I – wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji ? w oparciu o wskaźniki typowe dla obszarów miejsko-wiejskich / wiejskich, ze względu na specyfikę jednostki.
Etap II – opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji.
– uwzględniamy przeprowadzenie konsultacji społecznych dla etapu I i II w różnych formach oraz opiniowanie dokumentu przez zobligowane jednostki wskazane w ustawie,
– uchwalenie GPR przez radę gminy – zaopiniowanie GPR przez Marszałka.

 

Zachęcamy zainteresowane jednostki samorządowe do współpracy.

W zakresie rewitalizacji działamy już od roku 2015!

Już kilka naszych projektów zostało wpisanych na listy Urzędów Marszałkowskich do wykazu programów rewitalizacji!