Gminna ewidencja zabytków (GEZ)

Konieczność sporządzenia gminnej ewidencji zabytków wynika z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Gminna ewidencja zabytków prowadzona jest w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W GEZ powinny być ujęte:
1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru;
2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Nasz Zespół zdobył już duże doświadczenie w wykonywaniu GEZ, prowadzeniu dokumentacyjnych prac terenowych, dokonywaniu uzgodnień i konsultacji z wojewódzkimi konserwatorami zabytków w całej Polsce.

Nasze gminnej ewidencje zabytków sporządzamy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem.

Dokumentacja sporządzana jest również w oparciu o Wytyczne Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.

Zachęcamy Państwa do omówienia naszej oferty.